دانلود زیرنویس

Poster

Strike - First Season Imdb Flag

  • Year: 2017
  • Subtitles rated good
  • Not rated
  • Visited
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian Strike.The.Cuckoos.Calling.S01E03.PROPER.HDTV.x264-MTB   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || [email protected] 
Farsi/Persian Strike.The.Cuckoos.Calling.S01E03.PROPER.HDTV.x264-MTB   hossein6
► مترجم: حسین غریبی ◄ 
Farsi/Persian Strike.The.Cuckoos.Calling.S01E03.PROPER.720p.HDTV.x264-MTB   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || [email protected] 
Farsi/Persian Strike.The.Cuckoos.Calling.S01E03.PROPER.720p.HDTV.x264-MTB   hossein6
► مترجم: حسین غریبی ◄ 
Farsi/Persian Strike.The.Cuckoos.Calling.S01E03.PROPER.1080p.HDTV.H264-MTB   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || [email protected] 
Farsi/Persian Strike.The.Cuckoos.Calling.S01E03.PROPER.1080p.HDTV.H264-MTB   hossein6
► مترجم: حسین غریبی ◄ 
Farsi/Persian Strike.The.Cuckoos.Calling.S01E02.HDTV.x264-MTB   hossein6
► مترجم: حسین غریبی ◄ 
Farsi/Persian Strike.The.Cuckoos.Calling.S01E02.HDTV.x264-MTB   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || [email protected] 
Farsi/Persian Strike.The.Cuckoos.Calling.S01E02.720p.HDTV.x264-MTB   hossein6
► مترجم: حسین غریبی ◄ 
Farsi/Persian Strike.The.Cuckoos.Calling.S01E02.720p.HDTV.x264-MTB   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || [email protected] 
Farsi/Persian Strike.The.Cuckoos.Calling.S01E02.1080p.HDTV.H264-MTB   hossein6
► مترجم: حسین غریبی ◄ 
Farsi/Persian Strike.The.Cuckoos.Calling.S01E02.1080p.HDTV.H264-MTB   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || [email protected] 
Farsi/Persian Strike.The.Cuckoos.Calling.S01E01.HDTV.x264-MTB   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || [email protected] 
Farsi/Persian Strike.The.Cuckoos.Calling.S01E01.HDTV.x264-MTB   hossein6
► مترجم: حسین غریبی ◄ 
Farsi/Persian Strike.The.Cuckoos.Calling.S01E01.720p.HDTV.x264-MTB   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || [email protected] 
Farsi/Persian Strike.The.Cuckoos.Calling.S01E01.720p.HDTV.x264-MTB   hossein6
► مترجم: حسین غریبی ◄ 
Farsi/Persian Strike.The.Cuckoos.Calling.S01E01.1080p.HDTV.H264-MTB   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || [email protected] 
Farsi/Persian Strike.The.Cuckoos.Calling.S01E01.1080p.HDTV.H264-MTB   hossein6
► مترجم: حسین غریبی ◄ 
Farsi/Persian Strike.The.Cuckoos.Calling.S01.PROPER.HDTV.x264-MTB   hossein6
► مترجم: حسین غریبی ◄ 
Farsi/Persian Strike.The.Cuckoos.Calling.S01.PROPER.HDTV.x264-MTB   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || ویرایش نهایی 
Farsi/Persian Strike.The.Cuckoos.Calling.S01.PROPER.720p.HDTV.x264-MTB   hossein6
► مترجم: حسین غریبی ◄ 
Farsi/Persian Strike.The.Cuckoos.Calling.S01.PROPER.720p.HDTV.x264-MTB   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || ویرایش نهایی 
Farsi/Persian Strike.The.Cuckoos.Calling.S01.PROPER.1080p.HDTV.H264-MTB   hossein6
► مترجم: حسین غریبی ◄ 
Farsi/Persian Strike.The.Cuckoos.Calling.S01.PROPER.1080p.HDTV.H264-MTB   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || ویرایش نهایی 
Farsi/Persian Strike.The.Cuckoos.Calling.Complete.Season.PROPER.HDTV.x264-MTB   hossein6
► مترجم: حسین غریبی ◄ 
Farsi/Persian Strike.The.Cuckoos.Calling.Complete.Season.PROPER.HDTV.x264-MTB   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || ویرایش نهایی 
Farsi/Persian Strike.The.Cuckoos.Calling.Complete.Season.PROPER.1080p.HDTV.H264-MTB   hossein6
► مترجم: حسین غریبی ◄ 
Farsi/Persian Strike.The.Cuckoos.Calling.Complete.Season.PROPER.1080p.HDTV.H264-MTB   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || ویرایش نهایی 
Farsi/Persian Strike.The.Cuckoos.Calling.Complete.Season   hossein6
► مترجم: حسین غریبی ◄ 
Farsi/Persian Strike.The.Cuckoos.Calling.Complete.Season   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || ویرایش نهایی 
Farsi/Persian Strike.The.Cuckoos.Calling.All.Episodes.PROPER.HDTV.x264-MTB   hossein6
► مترجم: حسین غریبی ◄ 
Farsi/Persian Strike.The.Cuckoos.Calling.All.Episodes.PROPER.HDTV.x264-MTB   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || ویرایش نهایی 
Farsi/Persian Strike.The.Cuckoos.Calling.All.Episodes.PROPER.720p.HDTV.x264-MTB   hossein6
► مترجم: حسین غریبی ◄ 
Farsi/Persian Strike.The.Cuckoos.Calling.All.Episodes.PROPER.720p.HDTV.x264-MTB   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || ویرایش نهایی 
Farsi/Persian Strike.The.Cuckoos.Calling.All.Episodes.PROPER.1080p.HDTV.H264-MTB   hossein6
► مترجم: حسین غریبی ◄ 
Farsi/Persian Strike.The.Cuckoos.Calling.All.Episodes.PROPER.1080p.HDTV.H264-MTB   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || ویرایش نهایی 
Farsi/Persian Strike - All Episodes - The Cuckoo's Calling   hossein6
► مترجم: حسین غریبی ◄ 
Farsi/Persian Strike - All Episodes - The Cuckoo's Calling   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || ویرایش نهایی 
Farsi/Persian Strike - 01x03 - The Cuckoos Calling   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || [email protected] 
Farsi/Persian Strike - 01x03 - The Cuckoos Calling   hossein6
► مترجم: حسین غریبی ◄ 
Farsi/Persian Strike - 01x02 - The Cuckoos Calling   hossein6
► مترجم: حسین غریبی ◄ 
Farsi/Persian Strike - 01x02 - The Cuckoos Calling   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || [email protected] 
Farsi/Persian Strike - 01x01 - The Cuckoos Calling   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || [email protected] 
Farsi/Persian Strike - 01x01 - The Cuckoos Calling   hossein6
► مترجم: حسین غریبی ◄ 

View all available subtitles (all languages)